Despeses d'enviament GRATUÏTES per a comandes superiors a 100€ COMPRA ARA

AVÍS LEGAL

1) IDENTIFICACIÓ:

El present avís legal regula l'ús del lloc web www.madibashop.com (d'ara endavant, LA WEB), del qual és titular MARIA YAIZA IBAÑEZ SURIOL (d'ara endavant, PROPIETARI DE LA WEB).

El PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informa que:

La seva denominació social és: MARIA YAIZA IBAÑEZ SURIOL

El seu nom comercial és: MADIBASHOP.COM

El seu CIF és: 47725899W

El seu domicili social està en: CARRER ESCORIAL Núm. 22 08024 BARCELONA

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Telèfon: 601715109

Correu electrònic: info@madibashop.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i el PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

2) USUARIS

L'accés i/o ús d'aquest portal del PROPIETARI DE LA WEB, creadora del lloc, atribueix la condició d'USUARI, al qual accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si és el cas resultin d'obligat compliment.

3) ÚS DEL PORTAL.

El lloc web i els seus serveis, són d'accés lliure i gratuït, no obstant això, el PROPIETARI DE LA WEB condiciona la utilització d'alguns dels serveis oferts en el seu web al previ emplenament del corresponent formulari, per a convertir-se en usuari del portal.

L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB i a no emprar-los per a, entre altres:

a) Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'ordre públic.

b) Introduir en la xarxa virus informàtics, o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.

c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si és el cas, extreure informació.

d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.

e) Suplantar la identitat d'un altre usuari, de les administracions públiques o d'un tercer.

f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets, o això resulti legalment permès.

g) Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres, de naturalesa comercial sense que mediï la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

4) Política DE PRIVACITAT.

El PROPIETARI DE LA WEB vol posar en coneixement dels usuaris i clients de la seva pàgina Web, la política duta a terme respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament utilitzen els formularis de contacte per a contactar amb el PROPIETARI DE LA WEB, així com l'accés a la seva pàgina pròpia, que impliquin la comunicació de les seves dades personals al PROPIETARI DE LA WEB.

A.‐ Identificació del responsable del fitxer

El PROPIETARI DE LA WEB, informa l'usuari i client de la seva pàgina Web de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades personals denominat CLIENTS, degudament inscrit davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, on es recullen i emmagatzemen les dades personals que l'usuari i el client li comuniquen a fi de gestionar la seva sol·licitud.

B.‐ Actualització de les polítiques

El PROPIETARI DE LA WEB modificarà, sense previ avís, la present política de privacitat sempre que sigui necessari per a adequar la mateixa a qualsevol canvi legislatiu, reglamentari, jurisprudencial, administratiu o amb la finalitat d'adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l'Agència de Protecció de Dades o objecte legítim de qualsevol modificació d'aquesta política, no obstant l'anterior, serà publicada i advertida en la pàgina Web del PROPIETARI DE LA WEB. Per tot l'anterior, el PROPIETARI DE LA WEB, recomana als usuaris la lectura periòdica d'aquestes polítiques amb la finalitat de poder conèixer els canvis que en les mateixes s'efectuïn.

C.‐ Finalitat del fitxer

El PROPIETARI DE LA WEB no sol·licita en la seva pàgina Web, dades als internautes que la visitin, excepte dades merament identificatives, per tant, la comunicació de dades personals per l'usuari al PROPIETARI DE LA WEB a través de la seva pàgina Web únicament pot entendre's que tindrà lloc quan aquests voluntàriament utilitzin el servei de formulari de contacte per a posar-se en contacte amb el PROPIETARI DE LA WEB, atès que en aquests casos el tractament de les dades és inevitable i implícit al sistema de comunicació. Per a aquests casos i els descrits en el següent apartat, l'entitat, informa el client que el tractament de les dades es realitza amb les següents finalitats: Dur a terme totes les gestions relacionades amb l'elaboració de pressupostos, contractació i prestació de serveis del PROPIETARI DE LA WEB, a l'empresa a la qual pertany o si és el cas a l'interessat que el sol·liciti. Així com atendre i contestar les comunicacions rebudes i les de prospecció comercial per a mantenir informat als usuaris d'eventuals promocions.

D.‐ Consentiment.

S'informa que, quan l'usuari no mantingui relacions comercials amb el PROPIETARI DE LA WEB, i realitzi l'enviament d'un correu electrònic o una comunicació al PROPIETARI DE LA WEB, indicant altres dades personals, aquest usuari estarà donant el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals pel PROPIETARI DE LA WEB, amb les finalitats establertes anteriorment, així com atendre la seva comunicació o enviar documentació.

Als mateixos efectes, el PROPIETARI DE LA WEB informa que, si el client envia un correu electrònic o comunica al PROPIETARI DE LA WEB les seves dades personals en raó del càrrec que ocupa en una empresa, ja sigui com a administrador, gerent, representant i/o qualsevol altre càrrec com a persona de contacte en l'empresa, s'entendrà que tal comunicació comporta la prestació del seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals pel PROPIETARI DE LA WEB, amb les finalitats establertes anteriorment.

E.‐ Identificació dels destinataris respecte dels quals el PROPIETARI DE LA WEB tingui previst la realització de cessions o accés a dades per compte de tercers.

El PROPIETARI DE LA WEB únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que en raó de l'article 11.2.c. de la Llei orgànica 15/99 de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant LOPD) hagi de realitzar per a atendre les seves obligacions amb les Administracions Públiques, Organismes o persones directament relacionades amb el PROPIETARI DE LA WEB, en els casos que així es requereixi d'acord amb la Legislació vigent en cada matèria i a cada moment.

Igualment el PROPIETARI DE LA WEB posa en coneixement de l'usuari, que qualsevol altra cessió de dades que hagi de realitzar, serà posada en el seu coneixement quan així ho prevegi la LOPD, informant-lo de mode exprés, precís i inequívoc dels destinataris de la informació, de la finalitat a què es destinaran les dades, i de la naturalesa de les dades cedides, o si és el cas, quan la LOPD ho estableixi, prèviament, se sol·licitarà el consentiment inequívoc específic i informat a l'usuari.

No obstant això, el PROPIETARI DE LA WEB informa l'usuari i al client, que qualsevol tractament de dades personals, se subjecta a la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades, establerta per la LOPD i la seva normativa complementària i de desenvolupament. En aquest sentit, el PROPIETARI DE LA WEB només és responsable i garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal que sol·liciti a l'usuari a través de la pàgina Web.

F.‐ Qualitat de les dades.

El PROPIETARI DE LA WEB adverteix a l'usuari, que excepte l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que, només pot incloure dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables. A tals efectes, l'usuari serà l'únic responsable enfront de qualsevol mal, directe i/o indirecte que causi a tercers o al PROPIETARI DE LA WEB, per l'ús de dades personals d'una altra persona, o les seves pròpies dades personals quan siguin falsos, erronis, no actuals, inadequats o impertinents. Igualment l'usuari que utilitzi les dades personals d'un tercer, respondrà davant aquest de l'obligació d'informació establerta en l'article 5.4 de la LOPD per a quan les dades de caràcter personal no hagin estat recaptats del propi interessat, i/o de les conseqüències de no haver-li informat. El PROPIETARI DE LA WEB es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús d'aquest, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

G.‐ Exercici dels drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició, de les dades.

El PROPIETARI DE LA WEB informa l'usuari de la possibilitat d'exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita dirigida al PROPIETARI DE LA WEB en la següent adreça: CARRER ESCORIAL Núm. 22 08024 BARCELONA.

H.‐ Ús de formularis per a la recollida de dades personals.

En els formularis de contacte existents en la web, on es recullen dades de caràcter personal, l'usuari haurà de consentir de manera expressa i amb caràcter previ a l'enviament d'aquests, l'acceptació i coneixement de la política de privacitat mitjançant l'emplenament del check "he llegit i accepto la política de privacitat", i al contingut de la qual podrà tenir accés mitjançant l'enllaç adjunt que li remetrà el present avís legal. Si el camp check no fos marcat per l'usuari, no es realitzarà l'enviament de les dades contingudes en aquests formularis.

I.‐ Mesures de seguretat adoptades en relació amb el tractament de les dades personals.

El PROPIETARI DE LA WEB informa l'usuari que, de conformitat amb el que es disposa en la LOPD i el Reglament de Mesures de Seguretat, ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats. Igualment el PROPIETARI DE LA WEB garanteix a l'usuari el compliment del deure de secret professional respecte de les dades personals dels usuaris i del deure de guardar-los.

5) PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del PROPIETARI DE LA WEB.

Tots els continguts del lloc web, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguin entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre aquests, més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si és el cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d'explotació comercial.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui entendre's que l'ús o accés al mateix atribueixi a l'usuari dret algun sobre aquests.

L'establiment d'un híper enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre el PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DELA WEB dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un híper enllaç, prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al PROPIETARI DE LA WEB.

En tot cas, l'enllaç únicament permetrà l'accés a la home‐*page o pàgina d'inici del nostre lloc web, així mateix haurà d'abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el PROPIETARI DE LA WEB, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l'ordre públic. El PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d'aquests.

6) EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

El PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen.

b) La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

c) L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a mode ejemplificativo, el PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal, familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

7) MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:

El PROPIETARI DE LA WEB podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

8) ENLLAÇOS

El PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web, exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. El PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats. Ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. El PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'establiment d'enllaços per part de tercers.

9) DRET D'EXCLUSIÓ:

El PROPIETARI DE LA WEB es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús del Portal.

10) GENERALITATS.

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB, identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació, és exacta.

11) PUBLICACIONS.

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d'entendre's com una guia.

12) LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l'usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, el prestador i l'usuari, renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals del domicili del PROPIETARI DE LA WEB

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font:

header img

Header 1

header img

Header 2

header img

Header 3

header img

Header 4