Despeses d'enviament GRATUÏTES per a comandes superiors a 100€ COMPRA ARA

MADIBASHOP, plenament conscienciada de l'ús i tractament que se li han de donar a les dades de caràcter personal i en virtut de la normativa legal existent sobre aquest tema, té implantat un sistema per a preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades considerades com a personals.


Per a això a més de complir íntegrament tots i cadascun dels requisits disposats en la nova Llei orgànica de Protecció de Dades 2018(LOPD), garanteix un ús no sols legal, sinó lleial de les dades personals així com un sistema adequat per a exercitar els drets d'accés rectificació, cancel•lació i oposició disposats en la ja esmentada Llei orgànica.

La contractació per part dels Usuaris dels serveis prestats en aquesta botiga online, implicarà el consentiment exprés d'aquest per a l'ús, tractament i cessió de dades a totes les entitats que directa i indirectament tinguin relacions professionals per a la prestació d'aquest servei.

MADIBASHOP allotjarà totes les dades personals dels seus Usuaris en un fitxer automatitzat la finalitat del qual és la gestió, control, prevenció i manteniment del servei a prestar.

Aquest fitxer, compleix amb tots els requisits i garanties disposades en la normativa sobre Protecció de Dades. MADIBASHOP recaptarà única i exclusivament les dades personals dels Usuaris, sent aquests en tot moment adequats, pertinents i no excessius. Els Usuaris autoritzen a MADIBASHOP a tractar automatitzadament les seves dades personals informant-lo així mateix que pot dirigir-se al Departament de Registre de MADIBASHOP a través de l'adreça d'email info@madibashop.com

“En nom de l'empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de realitzar comanda i facturar els serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en MADIBASHOP estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol•licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.”

1.- Identitat i dades de contacte del responsable

Maria Yaiza Ibáñez Suriol, responsable de MADIBASHOP
Adreça FISCAL: Carrer Escorial 22, 08024 - Barcelona
Telèfon: (+34) 601715109
DNI: 47725899W
Adreça de correu electrònic: info@madibashop.com
2.- Finalitats del tractament i base jurídica

Des de MADIBASHOP podem tractar les seves dades de caràcter personal per les següents finalitats, en funció del motiu pel quals ens les hagi facilitat:

1. Gestionar l'alta per l'enviament d'informació d'utilitat o interès relativa a productes, activitats, exhibicions i publicacions, publicitaris i d'informació comercial, per diferents mitjans sobre la botiga, les seves activitats, serveis, ofertes, promocions especials, així com documentació de diversa naturalesa.
2. Tramitar la inscripció a les activitats i exhibicions organitzades per l'entitat que ho requereixin.
3. La publicació de fotografies i/o vídeos d'exhibicions organitzades per la botiga, tant al nostre web com als comptes oficials en xarxes socials en Facebook i Instagram.
4. I en general, dur a terme totes les actuacions que resultin necessàries per a poder donar resposta a les diferents consultes, comandes o peticions d'informació que l'usuari realitzi durant la navegació i interacció en el nostre web, així com les obligacions legals que es derivin.

La base legal per al tractament de les seves dades per a (I) l'enviament de comunicacions comercials a usuaris, (II) a la inscripció d'activitats i exhibicions (III) la difusió de material audiovisual (IV) i la resta de tràmits informatitzats, el consentiment previ sol•licitat, el qual pot ser revocat en qualsevol moment.
En cadascun dels formularis de recollida de dades d'aquest lloc web es requereix, amb caràcter previ, el consentiment exprés de l'usuari.
Per a donar resposta a les sol•licituds d'informació i altres tràmits de l'usuari, aquest estarà obligat a facilitar les seves dades de contacte, en cas contrari, no podem garantir donar-li una resposta adequada. De la mateixa manera, en qualsevol moment l'usuari podrà revocar el consentiment, mitjançant un correu electrònic amb l'assumpte "baixa" al correu: info@madibashop.com
L'usuari garanteix i respondrà que les dades aportades siguin veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a conseqüència de l’ incompliment d'aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l'usuari garanteix que ha informat aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades a MADIBASHOP per a les finalitats assenyalades.

MADIBASHOP es reserva el dret a excloure dels serveis registrats qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici altres accions que corresponguin en dret. MADIBASHOP podrà utilitzar el fitxer de dades d'usuaris per a informar de modificacions en el servei, però sol•licitarà sempre l'autorització expressa per part de l'usuari per a l'enviament de missatges informatius i/o de publicitat sobre productes i serveis. En cap cas es podrà comunicar o cedir les dades a tercers, sense el consentiment previ i exprés de l'usuari.

3.- Destinataris de les dades

Els destinataris de les seves dades seran els responsables de MADIBASHOP els qui garanteixen en tot moment la privacitat d'aquestes dades i es comprometen a custodiar-les per a evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat.

4.- Conservació de les dades

Les seves dades de caràcter personal es conservaran durant el termini legal corresponent segons la mena de tractament d'aquest web que vostè seleccioni. En aquest sentit:
• Les dades per a l'enviament dels butlletins informatius i les comunicacions comercials dels nostres productes o serveis seran conservades indefinidament fins que, si és el cas, l'usuari manifesti la seva voluntat de suprimir-los.
• Les dades per a la inscripció a activitats i exhibicions organitzades per la botiga es conservaran durant el temps que durin els mateixos, segons les seves bases legals específiques, pel seu correcte desenvolupament i una vegada finalitzats, fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades de la seva realització.
• El material audiovisual en el qual apareguin persones identificades o identificables es conservarà indefinidament fins que, si és el cas, la persona manifesti la seva voluntat de suprimir-lo, inclosa la seva retirada del web.
• Les dades per a la gestió de consultes i sol•licituds s'han de conservar durant el temps necessari per a donar resposta a aquests, amb un termini màxim de dotze mesos.
En resposta a la preocupació de MADIBASHOP per a garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades, s'han adoptat els nivells de seguretat requerits de protecció de les dades personals i s'han implementat els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a través d'aquest lloc web.

5.- Exercici de drets

En qualsevol moment l'usuari podrà exercir els drets d'accés en les seves dades de caràcter personal, a la rectificació de les dades inexactes, a la supressió de les dades que ja no siguin necessàries o quan es doni algun dels altres supòsits del RPGD, a oposar-se al seu tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, així com a la limitació i portabilitat d'acord amb les condicions previstes en el RGPD, mitjançant una comunicació escrita indicant el motiu de la seva sol•licitud, juntament amb una còpia del seu DNI, dirigida a:
Maria Yaiza Ibáñez Suriol - MADIBASHOP - mitjançant correu electrònic (info@madibashop.com) a i indicant a l'assumpte del correu " Sol•licitud drets RGPD".
A més, en tot moment l'usuari també té el dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o l'Autoritat de Control competent que correspongui en cada cas.


Boxed:

Sticky Add To Cart

Font:

header img

Header 1

header img

Header 2

header img

Header 3

header img

Header 4